Ako získať vodičské oprávnenie Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov Vek potrebný na získanie vodičského oprávnenia Testy na preskúšanie Online prihláška 

Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov

Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov. Doplňujúce jazdy vodičov sa vykonávajú v dohodnutom rozsahu.

Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín.

Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.

Vodičský kurz musí svojím trvaním, štruktúrou a obsahom zabezpečiť, že účastník vodičského kurzu bude po skončení prípravy spôsobilý vykonať skúšku odbornej spôsobilosti v ustanovenom rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny a podskupiny vodičských oprávnení.

Výučba teórie zahŕňa výučbu

  • pravidiel cestnej premávky,
  • výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy a
  • výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby.

Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny. Výučba teórie sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora autoškoly.

Ak je vodičský kurz súčasťou výučby v škole, možno upustiť od výučby teórie v takom rozsahu, v akom je jej obsah súčasťou učebnej látky študijného alebo učebného odboru ako prípravy na budúce povolanie.

Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na autocvičisku a z výcviku v cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci

  • šesť hodín výcviku v údržbe vozidla,
  • dve vyučovacie hodiny na autocvičisku alebo
  • tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.

Praktický výcvik sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť na jedného inštruktora autoškoly najviac

  • sedem účastníkov kurzu, ak ide o výcvik v údržbe vozidla,
  • traja účastníci kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku,
  • jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik v cestnej premávke.

Výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy a najmenej polovice výučby pravidiel cestnej premávky, ak účastník kurzu po výcviku na autocvičisku preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.

© 2010. AUTOŠKOLA Ján Remeta. Všetky práva vyhradené.